EDUKA

Presentasjon barneskolen

Barneskolen tar imot elever i alderen fra 6 til 11 år og består av 5 årstrinn. Undervisningen er organisert i to undervisningssykluser.

Barneskolen markerer begynnelsen av den obligatoriske skolegangen.

Hovedformålet ved undervisning ved barneskolen

Undervisningen gitt ved barneskolen skal sikre at elevene lærer grunnleggende ferdigheter som å uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og løse forskjellige problemstillinger.

I tillegg bidrar undervisningen på barnetrinnene til å:

  • utvikle barnets intelligens, kunsternisk følsomhet, manuelle ferdigheter, fysisk og sportslige ferdigheter
  • gi innføring i kulturhistorie, geografi, naturfag og teknologi
  • gi innføring i estetiske fag og i musikk
  • lære elevene et fremmedsspråk og dermed initiere til språklig mangfold
  • lære elevene forståelse, selvstendig og ansvarlig bruk av media, også digitale media
  • lære elevene å respektere hverandre, også i forhold til opprinnelse og ulikheter mellom mennesker
  • lærer elevene om barns rettigheter og om likestilling mellom kvinner og menn

 

Undervisningen bidrar til, på lik linje med familien, å gi elevene samfunnsinnsikt samt å lære de verdier og symboler viktige for den franske republikk og den europeiske union, som også nasjonalsangen og dens historie.

Legge til rette for at elevenes skal lykkes

Skolereformen av den 8 juli 2013 gir prioritet til barneskolen og understreker viktigheten av den grunnleggende læringen

Hovedformålet er å gjøre skolen mer effektiv og rettferdig samt redusere ulikheter ved å øke hjelp og støtte til de svakeste i skolen.

Styrking av pedagogiske aktiviteter

Skolereformen av den 8 juli 2013 understreker viktigheten av barneskolen. Pedagogiske aktiviteter er økt og er en del av tiltak som skal bidra til mestring av en felles platform, der kunnskap, kompetanse, kulturforståelse og at elevenes skal lykkes. Dette vil bidra til å gi hver enkelt elev mulighet til å mestre de grunnleggende ferdighetene.

Undervisningsykluser

Undervisningen er organisert i sykluser som legger til rette for progressiv læring og som tar hensyn til elevenes behov og ferdighetsutvikling.

Antall og varigheten av undervisningssyklusene, gjennom den obligatoriske skolegangen, har blitt redefinert.

Barnehagen er, siden skolestart 2014, definert som en egen undervisningssyklus. Opprettelsen av en egen undervisningssyklus som teller de to siste årstrinnene av barneskolen og det første trinnet i ungdomsskolen, 6. årstrinn, skal sikre en pedagogisk kontinuitet mellom barneskolen og ungdomsskolen.

Undervisningsyklus 2: grunnleggende og utdypende læring. omfatter de tre første trinnene i barneskolen.

Undervisningsyklus 3: konsolidering av kunnskap, omfatter de to siste trinnene og barneskolen og første av ungdomsskolen.

Språkundervisning

Språkundervisning har en viktig plass i den franske skolen. Alle elevene ved barneskolen, fra 1.  årstrinn til 5. årstrinn, har 2,5 timer norskundervisning i uken. Undervisningen blir gitt i grupper etter kompetansenivå. Fra 3. årstrinn har elevene 1 time og 50 minutter engelskundervisning i uken.

Kilde : http://eduscol.education.fr/cid49225/l-ecole-elementaire.html