EDUKA

Skolens ulike organer - Skolens styre

Lycée français René Cassin i Oslo er en foreldredrevet skole med avtale med AEFE (Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger, Utenriksdepartementet).

Foreningen for Den franske skolen (ALFO)

Alle foresatte samt hver av de ansatte som arbeider i minst 50% stilling er medlem av foreningen.

Generalforsamlingen finner sted én gang i året og er arena for kommunikasjon, informasjon og dialog om styringen av skolen vår.

Medlemmene velger foreldrerepresentantene til skolen styre som er det styrende organ ved Den franske skolen i Oslo.

Styret

Skolens styre velges av medlemmene av Forening for Den franske skolen i Oslo (ALFO) og valget foregår under generalforsamlingen. Styret har det økonomiske ansvaret for skolen og dermed også ansvaret for skolens budsjett. Noen av de viktigste beslutningene som tas gjelder for eksempel:

 • Budsjett og fastsettelse av skolepengene
 • Rekruttering av lokalt ansatte
 • Vedlikeholds- og leieavtaler
 • Anskaffelse av utstyr
 • Utviklingsprosjekter

Styret er et demokratisk organ der elevenes foreldre har mulighet til aktivt å delta i skolens drift og utvikling. Styret samarbeider med skolens ledelse og støtter således skolens pedagogiske arbeid.

Skolens styre består av 8 medlemmer med besluttende myndighet: 8 valgte foreldrerepresentanter hvorav 4 har fransk nasjonalitet, 3 norsk nasjonalitet og 1 representant fra tredje land. Foreldrerepresentantene velges ved generalforsamlingen og arbeider på frivillig basis. 

I tillegg kommer 7 representanter med rådgivende myndighet:

 • Kulturråden ved Den franske ambassaden
 • Konsulen ved Den franske ambassaden
 • Rektor ved skolen
 • Økonomisjefen
 • Én representant for de ansatte utpekt av CCPL (Det lokale paritetiske utvalget bestående av representanter for franske fagforeninger, fra skolens ledelse og fra fransk administrasjon).
 • To representanter fra de norske fagforeningene

Styret svarer på spørsmål, forslag eller kommentar ang. skolens styremåteStyreleder videresendes automatisk melding sendt med eposten cg@lfo.no. Deres melding behandles helt konfidensielt.
Obs! Alle andre spørsmål (generelle spørsmål, innmelding osv.) gå til kontaktsiden.

Skolerådet (ungdomsskolen og VG)

Skolerådet tar avgjørelser som gjelder klasseinndeling, undervisning, skolekalenderen og i saker som har med skolehverdagen ellers å gjøre. Rådet gir i tillegg sin uttalelse om videreføring av lærerstillingene tilknyttet AEFE.

Skolerådet består av 15 medlemmer med besluttende stemme:

 • Rektor (formann)
 • Økonomisjefen
 • Skoleinspektør
 • Rektor for barneskolen
 • Kulturråden
 • 5 personalrepresentanter
 • 5 foreldrerepresentanter

6 medlemmer med rådgivende stemme:

 • Konsul ved Den franske ambassaden i Oslo eller dennes stedfortreder
 • Delegatene fra foreningene for franske statsborgere i utlandet
 • 2 eksterne rådgivere utpekt av rektor
 • 2 representanter fra skolens styre

 

Titulaires
Suppléants

Gilles DARAM

Isabelle MONCEYRON

Thibaut TERRAL

Lars AUNASS

Franck TABONE

Corinne GERARD

Isabelle VERICEL

Clarence CREPIN

 • Mathilde SANGLIER
 • Ana-Marija GRÖNDAHL
 • Jérôme FRANK-SÆTERVOLL
 • Anne GONTHIER JORDHEIM
 • Astrid GUGUEN HØST
 • Mounia BENARBIA FENNEFOSS
Titulaire
Suppléant

Marie LAYS

Camille HALLER

 • Hélène Chabiron

Skolerådet for barnehagen og barneskolen

Skolerådet for barnehagen og barneskolen vedtar skolens ordensreglement etter forslag fra rektor for barneskolen. Rådet uttaler seg om alle spørsmål som berører skolehverdagen som blant annet:

 • utdanningsstrukturer;
 • organisering av skoletid og kalender;
 • skoleprosjektet eller etableringsprosjektet i sin 1. gradsdel etter forslag fra lærerrådet;
 • konkrete tiltak for å sikre bedre bruk av ressursene som er tildelt skolen og god tilpasning til omgivelsene;
 • vilkårene for å tilpasse skolegangen til elever med behov for spesialundervisning;
 • prosjekter og organisering av oppdagelsesklasser;
 • spørsmål knyttet til hygiene, helse og sikkerhet for elever i skole- og fritidssammenheng;
 • prinsippene for valg av undervisningsmateriell og verktøy;
 • spørsmål knyttet til mottak, informasjon til foreldre til elever og generelle vilkår for deres deltakelse i skolehverdagen.
 • skole-høgskolerådets årlige handlingsprogram;
 • det årlige handlingsprogrammet mot alle former for vold, diskriminering og trakassering;
 • Det årlige handlingsprogrammet for utdanning i bærekraftig utvikling.

Skolerådet for barnehagen og barneskolen består av:

 • rektor for barneskolen
 • lærere
 • foreldrerepresentanter
 • Camille DUVAL
 • Bénédicte ELOY
 • Beatriz GENTY
 • Camille GUILLAUME
 • Caroline JOUAN
 • Nikolai ØSTRÅT OWE
 • Romain POLY
 • François RENAUD
 • Agathe RIALLAND
 • Laure SIMONNOT
 • Delphine GILBERT
 • Magali ROUYER-JOHNSEN
 • Tristan CHAMPION
 • Véronique VAN DEN NIEUWENHHUIJZEN