EDUKA

Helse

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsesykepleier-pa-skolen/

Trivselen til alle barna ved skolen

Hva sier loven i Norge

Dere finner gjeldende norsk lov når det gjelder elevenes skolemilø ved å gå inn på lenken under:  

På nettsiden til Utdanningsdirektoratet er det tilgjengelig en guide til foreldre på engelsk innen temaet: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing/guide-til-skoleforeldre-med-barn-som-ikke-har-det-bra-pa-skolen/guide-for-parents-if-your-child-does-not-thrive-at-school/

Trivselsteam

2 fagpersoner (en trivselskoordinator og en helsesykepleier) sikrer og følger opp i forhold til elevenes trivsel ved skolen.

I samarbeid med foreldrene sørger de for å ivareta oppfølging av elever med spesielle behov eller elever som har behov for pedagogisk støtte. De følger opp konflikter og antimobbe-gruppen.

Kampen mot mobbing

Samtalegruppen har som formål å lytte til elevene som har det vondt, men også å komme med løsninger og utarbeide forebyggende planer. Alle innrapporterte saker blir automatisk undersøkt..

Alle som arbeider ved skolen blir oppfordret til å være årvåkne dersom de ser elever som ikke har det bra, det være i klasserommene eller i friområdene.

Alle ansatte har som plikt å varsle samtalegruppen dersom de mistenker at elever ikke har et trygt eller godt skolemiljø, det være diskriminering, trakassering eller annen negativ oppførsel.

Hva skal du gjøre ?

 
 
 
 

« Du er offer. Du er vitne. Ikke vær taus ! »

Send en melding!

(Ikke en anonym melding. Vi har absolutt taushetsplikt og behandler meldinger deretter)

 

cecoute@lfo.no

For mer informasjon vedrørende E-mobbing

Følgende nettside gir dere mulighet, ved hjelp av dataverktøy, til å jobbe sammen med barna om temaet ansvar, nettvett og digital dømmekraft :

Listen er ikke uttømmende, under følger lenker til andre nettsider
På Fransk :

Generelle nettsider :
  • Privatlivet på nett, sosiale medier og privatliv https://www.educnum.fr/
  • For barn, foreldre og lærere  www.jeunes.cnil.fr
  • Program for å øke besvisstheten om risikoen ved bruk av internett, støttet av Det franske kunnskapsdepartementet: www.internetsanscraintes.fr
  • For ungdommer og for å bli bedre kjent med risikoen ved bruk av internett.: www.2025exmachine.net
  • En annet nettside for ungdommer vedrørende publisering på nett: www.jepubliejereflechis.net

På norsk :

  • En mer generell nettside som tar opp temaer fra ungdommer, inkludert mobbing: www.ung.no
  • Det er selvfølgelig også mange institusjonelle og private aktører som utgir informasjon og refleksjoner rundt dette temaet.